RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosić od 15 do 20 , w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.
3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
4. Przedszkole jest wielooddziałowe ; w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych.
5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego przez nauczyciela i dopuszczonego do użytku przez Dyrektora programu wychowania przedszkolnego.
6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo , w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.                 
9. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Burmistrz Brzegu.
10. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.
b) Liczbę pracowników
c) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
11. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
13. Świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 9,00- 14,00 udzielane jest przez przedszkole nieodpłatnie
14. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie przerwy wakacyjnej opiekę dzieciom zapewnia się w przedszkolu dyżurującym.
15. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 - 16.30, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
16. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie.
17. Zasady naliczania opłat i ich wysokość reguluje Uchwała Rady Miejskiej Brzegu oraz Umowa zawarta pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem/ Prawnym Opiekunem dziecka.Opublikował: Elżbieta Michalska
Publikacja dnia: 28.01.2014
Podpisał: Elżbieta Michalska
Dokument z dnia: 28.01.2014
Dokument oglądany razy: 13 570